1
Ở bất kỳ tỉnh thành nào trên tổ quốc việt nam, chúng ta cũng có thể bắt gặp các chiếc khẩu trang.
Khẩu trang là thiết bị vô cùng thân mật và gần gũi và quen thuộc có tất cả ai.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.